Tigdas Hangin sa Baby: Mga Tanong at Sagot Ukol sa Tigdas Hangin sa Sanggol

Ang tigdas hangin o German measles ay isang hindi naman gaanong seryosong sakit na dala ng rubella virus. Ang mga baby na apektado ng tigdas hangin ay nagkakaroon ng pamamantal sa buong katawan sa loob ng hindi bababa sa tatlong araw na may kasamang lagnat at pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan.

Dilikado ba ang tigdas hangin sa baby?

Ang tigdas hangin ay hindi naman talaga nagiging sanhi ng seryosong problema sa mga baby at mga bata, pero maaari itong maging sanhi ng seryosong problema sa mga buntis na nanay, kung mahahawa niya ang hindi pa naisisilang na anak. Ayon sa mga dalubhasa, nagsasagawa ng pagbabakuna ang mga doktor dahil sa panganib na mahawa ng tigdas hangin ang mga fetus. Kung ang isang buntis ay mahawa ng tigdas hangin, ang kanyang sanggol ay nanganganib na magkaroon ng iba’t ibang mga birth defects tulad ng sakit sa puso, sakit sa utak, katarata, at pagkabingi.

Ano ang sintomas ng tigdas hangin sa baby?

Ang inyo bang anak ay may mapulang pamamantal sa buong katawan? Malamang na tinamaan siya ng tigdas hangin sa baby. Makukumpirma mo ito kapag ito ay sinabayan ng iba pang mga sintomas tulad namamagang kulani, pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan, at hindi gaanong mataas na lagnat.

Paano ba sinusuri ang tigdas hangin sa baby?

Kung sa tingin mo ay nahawa ng tigdas hangin sa baby ang iyong sanggol, kailangan mo itong isangguni sa doktor. Maaari siyang gumamit ng isang malaking cotton swab para kumuha ng sample sa bibig o ilong ni baby. Titingnan ng doktor kung si baby ay infected ng tigdas hangin.

Kung ang tigdas hangin ay uso sa inyong lugar, ang doktor ay maaaring kumuha ng blood sample ni baby para malaman kung siya ba ay immune sa tigdas hangin o hindi, kahit na siya ay binakunahan na para sa tigdas. Kung mapatunayan ng doktor na ang iyong immune system ay mahina, maaaring irekomenda ng doktor ang isa pang doses ng bakunang MMR, o bakuna laban sa tigdas, beke, at tigdas hangin.

Sinu-sino ang maaaring mahawa ng tigdas hangin sa baby?

Ang isang bata hindi pa nabibigyan ng bakuna laban sa tigdas hangin ay mas nanganganib na mahawa ng tigdas hangin sa baby kumpara sa mga taong nakakumpleto nan g bakuna. Ang tigdas hangin ay maaaring maipasa sa hangin, kaya kung ang inyong anak ay hindi pa nababakunahan at makalapit sa isang kalaro na may tigdas hangin, mas malaki ang posibilidad na siya ay mahawa nito. Ang malala pa nito, ang tigdas hangin ay maaaring makahawa isang linggo bago pa man lumabas ang pamamantal, kaya’t posibleng mahantad ang inyong anak sa panganib na mahawa ng tigdas at mapanghawa nito ng hindi ninyo nalalaman.

Ano ang gamot sa tigdas hangin sa baby?

Kapag ang iyong anak ay nahawa ng tigdas hangin, wala ka naman talagang magagawa kundi ang panatilihing komportable ang kanyang pakiramdam. Ang gamot na Acetaminophen ay irinirikomenda ng mga doktor para mabawasan ang pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan at lagnat. Ang tigdas hgangin sa baby ay kusa na lamang umaalis sa loob ng dalawa o tatlong linggo matapos siyang mahawaan nito.

Related posts