Tigdas Hangin Symptoms: Mga Sintomas ng Tigdas Hangin na Kailangan Mong Bantayan!

Ano nga ba ang mga palatandaan o sintomas ng tigdas hangin? Ang totoo, ang mga sintomas ng tigdas hangin ay napakabanayad, anupa’t maaaring hindi mo ito agad mapansin. Kapag ang mga sintomas ay magpakita, maaaring nasa ikalawa o ikatlong linggo na matapos ang una mong pagkakahantad sa virus ng tigdas hangin. Ang mga sintomas ay maaaring magtagal ng tatlo hanggang pitong araw.

Narito ang ilan sa pangkaraniwang tigdas hangin symptoms:

Mala-rosas o pulang mga pantal na nagsisimula sa mukha at kumakalat pababa sa iba pang bahagi ng katawan.

  • Lagnat na hindi naman gaanong mataas, mas mababa sa 102°F
  • Pamamaga ng kulani
  • Baradong ilong
  • Pananakit ng ulo
  • Pananakit ng mga kalamnan
  • Namamaga o namumulang mga mata

Bagaman hindi naman gaanong malala ang nasabing mga sintomas ng tigdas hangin, kailangan mo paring magpatingin sa doktor kung iniisip mong ikaw ay may tigdas hangin. Mahalaga ang hakbang na ito lalo na kung ikaw ay buntis o sa tingin mo ay maaaring nagdadalang tao ka.

Sa ilang mga pagkakataon, ang tigdas hangin ay maaaring magdulot ng impeksyon sa tenga o kaya ay pamamaga ng utak. Tumawag agad sa doktor kung mapansin mo ang mga sumusunod na mga sintomas habang o pagkatapos ng pagkakaroon ng tigdas hangin:

  • Hindi maalis-alis na pananakit ng ulo
  • Stiff neck
  • Pananakit ng tainga

Ano ang sanhi ng tigdas hangin?

Ang tigdas hangin ay isang impeksyon na sanhi ng rubella virus. Ito ay lubhang nakakahawa anupa’t pwede itong maipasa sa pamamagitan ng hangin, kapag ang isang tao na meron nito ay bumahin o umubo na hindi nagtatakip ng ilong at bibig. Ito ay maaari ring maipasa ng nanay sa kanyang hindi pa naisisilang na sanggol sa pamamagitan ng kontaminasyon sa dugo.

Ang mga tao na may tigdas hangin ay lubhang nakakahawa isang linggo bago lumabas ang mga pantal hanggang sa dalawang linggo pagkatapos na mawala ang pamamantal. Maaaring maikalat ng isang tao ang tigdas hangin virus kahit hindi niya alam na meron pala siya nito.

Sinu-sino ang maaaring magkaroon ng tigdas hangin?

Bibihira ang kaso ng pagkakaroon ng tigdas hangin sa mga mauunlad na bansa dahil na rin sa pagsulong teknolohiya laban sa tigdas. Karamihan sa mga kaso ng tigdas hangin infection ay sa mga bansang hindi kinaugalian ang pagpapabakuna laban sa tigdas.

Ang bakuna laban sa tigdas hangin ay kadalasan nang ibinibigay sa mga bata kapag sila ay 12 hanggang 15 buwang gulang pa lamang at inuulit ito kapag sila ay apat hanggang anim na taong gulang na. Nangangahulugan ito na ang mga batang hindi pa nakapagtatapos magpaturok ng mga bakunang ito ay mas naganganib na mahawa ng tigdas hangin.

Para maiwasan ang mga kumplikasyon na dala ng tigdas hangin habang nagbubuntis ang isang ina, siya ay sasailalim sa blood test para matiyak na siya ay immune sa tigdas hangin virus. Ipaalam agad sa doktor mo kung hindi ka pa nakapagpaturok ng bakuna laban sa tigdas hangin o kaya ay sa tingin mo ay nahantad ka sa panganib na mahawa.

Paano sinusuri ang tigdas hangin?

Dahil sa ang mga sintomas ng tigdas hangin ay halos pareho ng mga virus na nagdadala rin ng pamamantal, ang iyong doktor ang siyang magkukumpirma nito sa pamamagitan ng blood test. Malalaman ito sa pamamagitan ng antibodies para sa tigdas hangin na maaaring nasa dugo mo. Ang blood test para dito ay magsasabi kung ikaw ay nahawa ng tigdas o kung ikaw ay immune na sa sakit na .

Ano ang gamot sa tigdas hangin?

Sa pangkaraniwang mga pagkakataon, ang mga sintomas ng tigdas hangin ay ginagamot sa loob ng bahay. Maaaring irekomenda ng iyong doktor na ikaw ay kailangang manatili sa loob ng inyong bahay at uminom ng acetaminophen para maibsan ang masamang pakiramdam na dala ng lagnat at pananakit ng mga kalamnan. Maaaring imungkahi rin ng iyong doktor na manatili ka muna sa bahay ninyo para hindi mo naman mahawaan ang iba.

Related posts