About

TUNGKOL SA AMIN

Bagaman bibihira na lamang ang mga nagkakaroon ng tigdas dahil na rin sa pagkakaroon ng bakuna laban sa sakit na ito, ang tigdas ay isa parin sa pangunahing mga dahilan ng kamatayan ng mga sanggol sa buong mundo.

Ang website na Tigdas.info ay isang website na ginawa para tulungan an gating mga kababayan na magkaroon ng wasto at praktikal na kaalaman ukol sa nakamamatay na sakit na ito. Dahil sa ang mga Pinoy ay likas na mapamahiin, ang sakit na tigdas ay talaga namang binalot ng maling mga impormasyon at agam-agam na layunin naming ituwid. Kami bilang mga tagapaglthala ng Tigdas.info ay naniniwala na ang pangunahing panlaban sa mga sakit ay ang mismong wasto at praktikal na mga kaalaman ukol sa nasabing sakit.

Libre ang pagbisita at pagbabasa sa Tigdas.info. Kaya kung kayo o ang inyong anak at kasalukuyang may tigdas, magbasa muna sa website na ito bago gumawa ng anumang hakbang lalo na kung hindi kayo sigurado sa gagawin ninyo!